• info@beviral.se
  • ‭08 551 08 771

Användarvillkor

Användarvillkor för BeVirals e-handelssystem Uppdaterad 2018-07-24

§1 Allmänt

§ 1.1 Detta avtal reglerar förhållandet mellan Kunden och BeViral med avseende på BeVirals e-handelssystem och därtill hörande tilläggstjänster.

§ 1.2 Kunden skall vara myndig fysisk person eller juridisk person.

§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kunden till ytterligare part.

§ 2 Tjänsten

§ 2.1 BeVirals e-handelssystem finns i olika versioner: Nystartad, Etablerad och Expandera (nedan kallat ”Nystartad”, ”Etablerad”, och ”Expandera”). De tjänster och funktioner som är tillgängliga i respektive version av Bevirals e-handelssysten framgår av specifikationer på https://beviral.eu/sv/prislista. BeViral kan lansera ytterligare versioner av BeVirals e- handelssystem utan att detta påverkar detta avtal.

§ 2.2 Support för Nystartad, Etablerad och Expandera är tillgängligt för kunden via e-post, chat och telefon under kontorstid. E-post chat och telefonnummer finns på https://beviral.eu/sv/vara-kontor

§ 3 Abonnemang

§ 3.1 Avtalet löper under den period som Kunden valt att abonnera på BeVirals e- handelssystem. De olika paketen erbjuds i 12, 24, 36 och 60-månadersabonnemang. Man kan välja att betala månads, kvartal eller årsvis. Samtliga abonnemang betalas i förskott.

§ 3.2 Uppsägning av abonnemang från Kundens sida är ej tillämpligt då abonnemanget betalats i förskott. Automatisk förlängning tillämpas från BeViral när abonnemanget löpt ut och ingen uppsägning har kommit BeViral tillhanda.

§ 3.3 Uppsägning av avtalet från Beviral är ej tillämpligt då abonnemanget betalats i förskott och automatisk förlängning tillämpas från BeViral - utom i fall som regleras i paragraf 3.4 nedan.

§ 3.4 BeViral äger rätten att säga upp abonnemanget om Kunden har brutit mot någon av paragraferna i avtalet. Uppsägning sker per e-post, telefon eller skriftligen per brev.

§ 4 Avgifter

§ 4.1 Avgifter för BeVirals e-handelssystem utgår i enligt med gällande prislista. Väljer Kunden att betala med kort aktiveras abonnemanget omgående. Om Kunden väljer fakturabetalning skapas en proformafaktura som vid betalning omvandlas till faktura. Vid fakturabetalning aktiveras abonnemanget när BeViral mottagit och registrerat betalningen.

§ 4.2 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

§ 5 Överlåtelse av abonnemang

§ 5.1 Kunden får överlåta abonnemang för BeVirals e-handelssystem. Dock ej ingångna avtal om betalningslösningar, andra integrationer via tredje part vilka Beviral ej kan påverka . Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 6 BeVirals ansvar

§ 6.1 BeViral utövar ingen kontroll över de transaktioner som för Kundens räkning hanteras av BeVirals e-handelssystem. BeViral är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

§ 6.2 BeViral hanterar all Kundens information så som konfidentiell. Dock kan BeViral via domstolsföreläggande, eller liknande, åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot Kunden kan BeViral komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till BeViral om sådana uppgifter.

§ 6.3 BeViral garanterar att känslig information såsom kreditkortsnummer och signaturkoder hanteras med högsta säkerhet via SSL-krypterad kommunikation. Kreditkortsinformation lagras inte i BeVirals e-handelssystem utan överförs direkt till anslutna betalningssystem där all känslig information lagras i krypterad form.

§ 6.4 BeViral garanterar att samtliga Kundens data som lagras i BeVirals e-handelssystem säkerhetskopieras en gång per dygn.

§ 6.5 BeViral tar ingen kreditrisk eller ansvar för köp som förnekas av kortinnehavaren. § 6.6 BeViral lämnar ingen garanti för kommunikation mellan BeViral och den ISP som levererar internetanslutning till BeViral.

§ 7 Kundens ansvar

§ 7.1 Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning.

§ 7.2 Kunden ansvarar för att känslig information såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande hanteras utan risk för åtkomst av obehörig.

§ 7.3 Kunden förbinder sig att inte publicera stötande material. BeViral förbehåller sig rätten att avgöra när material är att betrakta som stötande. BeViral äger rätten att neka att ingå avtal med Kunden och att stänga av abonnemang för Kunden som publicerar av BeViral definierat stötande material.

§ 8 Datainsamling

§ 8.1 För förbättrad användarupplevelse använder vi cookies. Genom att använda BeVirals e- handelssystem accepterar du (och dina kunder) användandet av cookies. Vi sparar och bearbetar information om dig och dina kunder för att skapa anonym statistik i vår e- handelslösning i syfte att förbättra våra tjänster för dig och dina kunder.

§ 9 Ångerrätt

§ 9.1 Enligt Svensk lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal föreligger en ångerfrist på 14 dagar. BeViral påbörjar utförandet av den tjänst Kunden eller den kommande Kunden har beställt innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut, vilket Kunden / den kommande Kunden, samtycker till i samband med beställning av tjänst från BeViral. Dvs. ångerrätt föreligger ej enligt lag (2000:274)§ 14.

§ 10 Force majeure

§ 10.1 BeViral skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som BeViral skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder BeViral inte heller kunnat undvika eller övervinna.

§ 11 Tvist

§ 11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i domstol.